Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky www.dodavatelposledniinstance.cz

Verze: 1, účinná od 13.10.2021

Tyto Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky www.dodavatelposledniinstance.cz (dále jen Podmínky) zejména popisují, jakým způsobem společnost encall s.r.o., IČO 09085254, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha (dále jen ENCALL), vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

Mimo jiné Podmínky rovněž podrobně upravují zásady a postupy při zpracování osobních údajů uživatelů výše uvedených webových stránek (dále jen Webové stránky), včetně uživatelů, kteří se rozhodnou využít řešení poskytované ze strany ENCALL (dále jen Zájemci). Informace týkající se zpracování osobních údajů mají obecný a informativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétní situaci.

ENCALL vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích jakožto službu pro Zájemce a Dodavatele (jak jsou definováni dále). Na základě toho, že Zájemce využije tuto službu, je ENCALL oprávněn Zájemce oslovit s obdobnými službami.

ENCALL není dodavatelem poslední instance ve smyslu § 12a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Podmínky mohou být kdykoliv ze strany ENCALL měněny vyvěšením nové verze Podmínek na www.dodavatelposledniinstance.cz/podminky.

OBECNÁ ČÁST

 1. OBECNÁ A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
  1. ENCALL je obchodní společností zabývající se zejména poskytováním služeb call centra, e-commerce služeb a provozováním webových stránek (včetně Webových stránek), prostřednictvím kterých je ENCALL schopen zájemcům zprostředkovat možnost uzavření smlouvy na dodávky energií.
  2. ENCALL svým jménem a na svou odpovědnost vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.
  3. ENCALL můžete kontaktovat:
   1. na adrese sídla;
   2. na telefonním čísle +420 731 789 386;
   3. prostřednictvím elektronické adresy osobni-udaje@encall.cz.
  4. ENCALL si vyhrazuje právo Webové stránky kdykoliv měnit a to bez nutnosti předchozího upozornění.
  5. Webové stránky smí být využívány pouze za účelem, pro který byly vytvořeny, totiž pro provedení kalkulace, vyplnění formuláře, vyplnění a uzavření smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Smlouvy o dodávce nebo Smlouva o dodávce). Zájemci nesmí zejména Webové stránky měnit, upravovat nebo do nich zasahovat, případně je rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, vydávat za vlastní apod.
  6. ENCALL vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích zejména prostřednictvím svého call centra. Pokud Zájemce zanechá na Webových stránkách své kontaktní údaje, je ENCALL oprávněn tohoto zájemce kontaktovat a nabízet mu uzavření Smluv na dodávku.
  7. Pokud to ENCALL umožní, může Zájemce uzavřít Smlouvu o dodávce prostřednictvím Webové stránky, to však může být technicky podmíněno doložením některých údajů a podkladů, které jsou k uzavření Smlouvy o dodávce potřeba, zároveň musí tuto možnost podporovat vybraný dodavatel (dále jen Dodavatel nebo Dodavatelé). V některých případech může docházet k uzavření Smlouvy o dodávce v prostředí Dodavatele, o tom bude Zájemce transparentně informován. Smlouva o dodávce může být uzavřena rovněž jinými způsoby, které ENCALL umožní, a to i mimo Webové stránky.
 2. VÝBĚR NOVÉHO DODAVATELE
  1. Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách žádá o provedení kalkulace, která je potřebná před nabídkou konkrétního produktu, tj. před nabídnutím Smlouvy o dodávce, která bude poskytnuta prostřednictvím telefonního hovoru, případně prostřednictvím Webové stránky, pakliže to ENCALL umožní.
  2. Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách rovněž projevuje zájem o zprostředkování Smlouvy o dodávce včetně provedení dalších přípravných prací s tím spojených.
  3. ENCALL na základě údajů získaných od Zájemce prostřednictvím Webové stránky a/nebo telefonního hovoru vyhodnotí vybrané parametry stávající smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Stávající služby nebo Stávající služba) nebo sdělené podmínky dodávky a provede kalkulaci vybraných zprostředkovávaných produktů, tj. Smluv o dodávce.
   1. ENCALL neposkytuje prostřednictvím Webových stránek poradenství, srovnání ani doporučení konkrétních Dodavatelů nebo Smluv o dodávce.
   2. ENCALL neuzavírá se Zájemci smlouvu o zprostředkování v energetických odvětvích ve smyslu § 11m zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
   3. Zájemci neudělují prostřednictvím Webových stránek ENCALL plnou moc k uzavření Smlouvy o dodávce ani plnou moc ke změně takové Smlouvy o dodávce.
  4. Pokud Zájemce nahraje požadované vyúčtování/fakturu za Stávající služby případně poskytne ENCALL údaje z vyúčtování/faktury za Stávající služby, vytvoří ENCALL přesnou kalkulaci. V opačném případě se bude jednat pouze o kalkulaci předběžnou a orientační.
  5. Pokud Zájemce nahraje požadované vyúčtování/fakturu za Stávající služby, tak dojde k tzv. vytěžení údajů z nahraných dokumentů. Zájemce je povinen zkontrolovat správnost takto vytěžených údajů a odpovídá za jejich správnost. Uvedené platí pouze v případě, že takové nahrání vyúčtování/faktury za Stávající služby ENCALL umožní.
  6. V rámci kalkulace jsou Zájemci sdělovány zejména následující údaje: cena za MWh elektřiny nebo plynu, vybrané parametry Smlouvy o dodávce, orientační úspora oproti stávajícím podmínkám. Tato kalkulace není závazná a Zájemce nemá nárok na uzavření Smlouvy o dodávkách za podmínek uvedených v kalkulaci.
  7. ENCALL může prostřednictvím Webové stránky zobrazovat pouze vybrané Dodavatele. ENCALL si však vyhrazuje možnost okruh Dodavatelů rozšířit, aniž by museli být všichni možní Dodavatelé uváděni na Webové stránce.
  8. Zájemce si vybírá konkrétního Dodavatele a Smlouvu o dodávkách v rámci Webové stránky nebo v rámci případného nahrávaného a monitorovaného telefonního hovoru se zástupcem ENCALL.
  9. V rámci uvedených činností je ENCALL v postavení správce osobních údajů. O tom, jakým způsobem ENCALL zpracovává osobní údaje Zájemců, se lze dočíst dále ve speciální části, která upravuje zpracování osobních údajů.
 3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VYBRANÉ SMLOUVY O DODÁVCE
  1. ENCALL sám a na svou odpovědnost určuje okruh Zájemců, které osloví ohledně uzavření Smlouvy o dodávkách a kterým Smlouvu o dodávkách zprostředkuje, a k tomuto účelu sám vytváří databázi osobních údajů těchto Zájemců.
  2. Zprostředkování probíhá zejména za využití prostředků komunikace na dálku, případně prostředky, kterými to ENCALL umožní. Smlouva o dodávkách může být uzavřena, pakliže to ENCALL umožní, zejména:
  1. Prostřednictvím technického řešení v rámci Webové stránky.
  2. Prostřednictvím technického řešení v rámci prostředí Dodavatele.
  3. Prostřednictvím kurýra.
  3. ENCALL provádí zprostředkování agentským způsobem, za což získává od Dodavatelů provizi nebo jinou odměnu. ENCALL však neuzavírá Smlouvu o dodávce za Zájemce ani za Dodavatele, zprostředkování provádí pouze nepřímo tím, že Zájemci a Dodavateli zprostředkují příležitost k uzavření Smlouvy o dodávce.
  4. Výběr konkrétního Dodavatele a Smlouvy o dodávce je vždy na svobodné vůli Zájemce.
  5. Jakmile dojde k započetí vyplňování konkrétní Smlouvy o dodávce případně k předání konkrétní Smlouvy o dodávce, může být ENCALL v rozsahu vyplňovaných osobních údajů zpracovatelem osobních údajů pro konkrétního správce osobních údajů, kterým bude vybraný Dodavatel. Tímto však není vyloučeno, že vůči těmto osobním údajům bude ENCALL zároveň i nadále správcem, a to z titulu poskytování služby dle těchto Podmínek.
  6. ENCALL žádným způsobem nezaručuje, že Dodavatel se Zájemcem uzavře Smlouvu o dodávkách. ENCALL zároveň žádným způsobem neodpovídá za obsah Smlouvy o dodávkách ani za samotné její plnění, za což je odpovědný vybraný Dodavatel.
  7. Zájemce bude uvádět pouze pravdivé a aktuální informace. ENCALL vyplňuje Smlouvy o dodávkách na základě pokynů Zájemce. ENCALL není žádným způsobem odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že
  1. Zájemce zadal chybné nebo nepřesné údaje;
  2. došlo k chybnému vytěžení údajů z vyúčtování/faktury za Stávající služby a Zájemce si tyto údaje nezkontroloval a neopravil;
  3. došlo k chybnému vyplnění údajů do Smlouvy na dodávku a Zájemce na tuto chybu neupozornil.
  8. Dodavatelé jsou oprávněni ENCALL zpětně informovat o tom, zda došlo k zahájení dodávek dle uzavřené Smlouvy o dodávce, případně zda došlo k předčasnému ukončení Smlouvy o dodávce.
  9. Pokud v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dodávce vznikne Zájemci povinnost hradit původnímu dodavateli jakékoliv plnění, zejména smluvní pokuta nebo náhrada nákladů, potom tyto náklady nese výhradně Zájemce.
  10. ENCALL Zájemci důrazně doporučuje před ukončením smlouvy, na základě které jsou Zájemci poskytovány Stávající služby, zhodnotit možné negativní následky spojené s jejím ukončením. ENCALL zejména doporučuje zhodnotit následující parametry Stávající služby:
  1. kdy je výročí smlouvy o poskytování Stávající služby;
  2. zda je předčasné ukončení smlouvy na Stávající služby sankcionováno.
  11. ENCALL Zájemci důrazně doporučuje před uzavřením Smlouvy o dodávce tuto Smlouvu o dodávce pečlivě a v klidu přečíst a vždy zhodnotit zejména následující parametry Smlouvy o dodávce:
  1. zda je na dobu určitou/neurčitou;
  2. jaká je cena za MWh;
  3. zda obsahuje další poplatky a jaké;
  4. jakým způsobem lze Smlouvu o dodávce ukončit a za jakých podmínek.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ENCALL zpracovává osobní údaje Zájemců primárně jako správce jejich osobních údajů, a to v rámci činností, při kterých sám ENCALL definuje účel, prostředky a způsob zpracování. Následující část se věnuje pouze zpracování osobních údajů, při kterém vystupuje ENCALL jako správce osobních údajů Zájemců.
2. ENCALL není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, avšak co se týče osobních údajů můžete DEAP kontaktovat na e-mailu: osobni-udaje@encall.cz.
5. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
1. ENCALL a jeho smluvní zpracovatelé zpracovávají v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zejména tyto kategorie osobních údajů:
1. identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (zejm. trvalého pobytu, přechodného pobytu, doručovací), sídlo, IČO, státní příslušnost, vlastnoruční nebo elektronický podpis, rodné číslo;
2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
3. údaje o získané z dodaných dokumentů, zejména: stávající spotřeba, stávající cena za dodávku energií, Stávající služba, stávající dodavatel, adresy odběrných míst, korespondenční adresy, e-mailové adresy, čísla smluv, informace o dlužných a zaplacených platbách;
4. další osobní údaje sdělené Zájemcem v rámci audio záznamů;
5. další osobní údaje vytěžené z vyúčtování/faktury za Stávající služby nebo sdělené Zájemcem.
6. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Právním základem zpracování osobních údajů Zájemců je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
1. provedení opatření před uzavřením Smlouvy o dodávce na žádost Zájemce (viz bod 2. Výběr nového Dodavatele) a zprostředkování vybrané Smlouvy o dodávce v rámci poskytování služby (viz bod 3. Zprostředkování vybrané Smlouvy o dodávce) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR);
2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména samotným GDPR;
3. účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
2. Pokud udělíte ENCALL souhlas se zpracováním, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, potom může být právním základem rovněž tento souhlas, který je však vždy dobrovolný. Zájemce je seznámen s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a může jej kdykoliv odvolat na osobni-udaje@encall.cz nebo na telefonním čísle +420 731 789 386.
3. Pokud zvláštní právní předpisy vyžadují pro zpracování určitého osobního údaje souhlas (např. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), tak Zájemce tento souhlas uděluje tím způsobem, že jej sdělí pověřenému zástupce ENCALL, případně uvedený údaj nahraje k vytěžení v rámci vyúčtování/faktury za Stávající služby, aniž by jej neodstranil (např. nezačernil).
7. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ
1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro výběr nového Dodavatele (viz bod 2. Výběr nového Dodavatele), zprostředkování vybrané Smlouvy o dodávce (viz bod 3. Zprostředkování vybrané Smlouvy o dodávce) a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
2. V některých případech zákon stanovuje kratší dobu, po kterou máme povinnost údaje uchovávat, nicméně i přesto nám po uplynutí této doby svědčí právo údaje dále držet s ohledem na naše oprávněné zájmy.
3. Retenční doba stanovená v letech se počítá od 1. ledna následujícího roku.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD RETENČNÍ DOBA
Činnosti před uzavřením Smlouvy o dodávkách včetně zprostředkování, obsluha Zájemce, reklamace, správa a zajištění plnění závazků 6.1.1; 6.1.3 Po dobu nutnou ke zprostředkování + 12 let po zahájení dodávek
Záznamy hlasové komunikace – pořizování záznamů hovorů za účelem zaznamenání požadavků Zájemců a z důvodu bezpečnosti a hodnocení kvality komunikace 6.1.1; 6.1.3 Po dobu nutnou ke zprostředkování + 12 let po zahájení dodávek
Evidence právních sporů 6.1.3 Po dobu sporu + 4 roky
Evidence subjektů údajů, kteří uplatnili práva dle GDPR 6.1.2 12 let od uplatnění
Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3 12 let
Nabídka služeb Zájemcům (přímý marketing, cross-sell/up-sell) na základě souhlasu 6.2 Po dobu uvedenou v souhlasu + 4 roky (již nedochází k nabídkám)
Nabídka služeb Zájemcům (přímý marketing, cross-sell/up-sell) na základě oprávněného zájmu 6.1.3 Do 2 let ode dne provedení kalkulace
Činnosti nezbytné před uzavřením Smlouvy o dodávkách v případě, kdy Zájemce Smlouvu o dodávkách neuzavře 6.1.1 12 let

8. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ENCALL v rámci zprostředkování, provozování Webové stránky a provozování call centra využívá zejména následující zpracovatele osobních údajů:
1. Poskytovatel cloudu Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, Washington, USA;
2. Poskytovatel telefonní ústředny Daktela s.r.o., IČO 27232263, se sídlem Praha 3, Pod Krejcárkem 975, PSČ 13000;
3. Poskytovatel digitálního podpisu DocuSign, Inc., se sídlem 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco CA 94105, USA;
4. Poskytovatel skartačních služeb Bronislav Skovajsa, IČO 45843040, se sídlem Na Skalce 1164/16, 252 19 Rudná.
2. Příjemci osobních údajů Zájemců zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále jiné příslušné úřady v případech, kdy tak stanovují obecně závazné právní předpisy.
3. ENCALL nemá v úmyslu předat osobní údaje Zájemců do třetí země (do země mimo EU).
9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Za podmínek stanovených v GDPR má Zájemce právo:
1. na přístup k osobním údajům;
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
3. požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Zájemce nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
4. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;
5. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo v případě, že byly zpracovávány protiprávně;
6. na omezení zpracování osobních údajů;
7. na přenositelnost údajů a
8. vznést námitku proti zpracování.
2. V případě podezření na porušení GDPR má Zájemce právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice). Stížnost můžete podat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=44283.
3. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy o dodávkách a bez jejich poskytnutí není možné Smlouvu o dodávkách uzavřít.
4. Pokud jsou osobní údaje Zájemce zpracovávány na základě souhlasu, má Zájemce rovněž právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
10. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce získává osobní údaje především přímo od Zájemců samotných, zejména prostřednictvím formulářů na Webových stránkách, dále potom v rámci jednání a přípravy Smluv o dodávkách.
2. Správce může osobní údaje získávat rovněž od Dodavatelů, a to za účelem oprávněných zájmů Dodavatele a ENCALL, zejména co se týče výplaty provize za zprostředkované Smlouvy o dodávkách.
11. ENCALL JAKO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. V rámci činností, při kterých ENCALL zpracovává osobní údaje Zájemců na základě pokynů jiných správců, je ENCALL zpracovatelem osobních údajů Zájemců. Podmínky, vyjma tohoto článku, neupravují zpracování osobních údajů ENCALL jakožto zpracovatele osobních údajů, jelikož za toto zpracování osobních údajů je odpovědný příslušný Dodavatel.
2. Pokud bude ENCALL vystupovat v roli zpracovatele osobních údajů, sdělí to Zájemci prostřednictvím telefonního hovoru.
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů prováděné ze strany ENCALL bude provedení opatření před uzavřením Smlouvy o dodávkách ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), pakliže nebude ve výše odkazovaných dokumentech stanoveno jinak.
12. COOKIES
1. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány Webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.
2. Cookies využíváme k:
1. zajištění základních funkcí Webové stránky;
2. personalizaci obsahu a reklam;
3. a analýze naší návštěvnosti.
3. Nastavení cookies lze upravit v rámci tzv. cookies lišty, případně prostřednictvím nastavení prohlížeče.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Případné spory budou řešeny u příslušného soudu v České republice. Spotřebitelské spory mohou být řešeny rovněž mimosoudní cestou, zejména před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Stížnost můžete podat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
2. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek nezpůsobuje neplatnost těchto Podmínek jako celku.
3. Podmínky mohou být ze strany ENCALL kdykoliv měněny vyvěšením nové verze Podmínek na www.dodavatelposledniinstance.cz/podminky.

Chci výhodnější nabídku

Vyplnit formulář